آقای حمیدرضا محمد ابراهیمی به عنوان مدیرکل سازمان امورمالیاتی استان فارس با حکم معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، مدیرکل جدید امور مالیاتی استان فارس منصوب شد. براساس حکم صادره از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، حمیدرضا محمدابراهیمی به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان فارس منصوب شد. محمدابراهیمی که حدود یک ماه قبل به عنوان سرپرست امور مالیاتی استان فارس منصوب شده بود، اکنون حکم مدیرکلی این اداره را دریافت کرد. در حکم صادره از سوی داوود منظور، اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف رئیس جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه امور مالیاتی، از اهم وظایف و ماموریت‌های مدیرکل جدید این اداره در فارس تعیین شده است. معاون وزیر اقتصاد، در این حکم، با اشاره به تخصص، تعهد، سوابق و تجارب ارزنده محمدابراهیمی، اظهار امیدواری کرده است که او در راستای اصول عدالت محوری و انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فسادستیزی، قانون مداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور با همکاری، همدلی و همراهی کارکنان توانمند و دلسوز آن اداره‌کل در انجام این مأموریت و سایر وظایف محوله موفق باشد.