تبصره ی 100 قانون مالیات های مستقیم و شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی و مالیات مقطوع را شامل میشود. تسهیلاتی که سازمان امور مالیاتی در این تبصره هر سال برای صاحبان مشاغل در نظر میگیرد به این صورت است که هرگاه درآمد حاصل از فروش برای این گروه کمتر از سقف معین از سوی این سازمان باشد از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود.

حدنصاب استفاده از تسهیلات تبصره ی ۱۰۰

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف معافیت برای عملکرد سال ۹۹، چهل و پنج برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م (مالیات بر درآمد حقوق) خواهد بود. میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال ۹۹ برابر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود؛ از این رو حدنصاب درآمد برای استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰، برای عملکرد سال ۹۹ برابر با ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

معافیت‌های مشمولین تبصره ماده ۱۰۰

این معافیت ها در: نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴ و تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی میباشد.

مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

تا ۳۱ خرداد ماه سال بعد

چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م هستند؟

تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم؛ در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۹، حداکثر ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م) باشد. این مودیان در صورتی که فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ تکمیل و ارسال نمایند، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

نکته : سازمان امور مالیاتی مشاغل را بر اساس میزان درآمد به 3 گروه تقسیم نموده است که در این سایت و در مقاله ای دیگر توضیحاتی اراِئه شده است. صاحبان مشاغلی که دارای مجوز فعالیت هستند و بر اساس موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت، در سال ۹۸ از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی برخوردار بوده‌اند؛ در صورتی که در طول سال ۹۹ نیز ضوابط معافیت یا نرخ صفر برای آنها حاکم باشد.

نحوه ی تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن

صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30000000 ریال بدون افزایش نسبت ب عملکرد سال 1398

صاحبان مشاغل با مالیات قطعی از 30000001 ریال تا 60000000 ریال با 4% افزایش نسبت عملکرد سال 1398

صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60000001 ریال تا 120000000 ریال با 8% افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120000000 ریال با 12% افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

نکته : مودیانی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۹ بیشتر از ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات تعیین شده بر اساس مقررات هستند.

چه کسانی مشمول استفاده از  تبصره ی 100 ق.م.م نمی‌شوند؟

1.مودی مشمول گروه اول باشند.
2.به عنوان آخرین اقدام قبل از ۱۴۰۰/۴/۱۵، فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را تکمیل ننموده باشند.
3.صاحبان کسب و کارهایی که در زمره مشاغل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرار می‌گیرند: در صورتی که

سال ۹۹ اولین سال فعالیت آنها باشد؛ باید تمامی تکالیف مالیاتی خود از جمله ارائه اظهارنامه عملکرد را در زمان مقرر انجام دهند.
4.مودیانی که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ محل فعالیت خود را تغییر داده‌اند؛ این گونه افراد باید به عنوان مودی جدید ثبت نام نمایند؛ در نتیجه مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نخواهند بود.

کلیه صاحبان مشاغلی که در کنار فعالیت اصلی خود، از بانک مرکزی سکه خریداری کرده‌اند؛ در صورتی که سکه‌ها را طی سال ۹۹ دریافت نموده باشند، برای پرداخت مالیات سکه به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل‌های مالیات سکه اقدام نمایند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید