مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک از اساسی ترین مباحث در حوزه های مالی و به معنای عدم اطمینان در آینده و یا انحراف بازده واقعی سرمایه گذاری از بازده پیش بینی شده ی آن میباشد. ... ادامه مطلب