تعریف حسابداری

حسابداری علمِ سیستمِ فنِ هنرِ جمع آوری اطلاعات مالی وطبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تلخیص و ثبت و نگهداری و گزارش گیری برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی به جهت اخذ تصمیمات مدیریتی و سازمانی مربوطه می‌ باشد. ... ادامه مطلب